Využití nových audiovizuálních pomůcek v rozvoji komunikačních schopností handicapovaných dětí.

Picture1Eva  Škodová
Foniatrická klinika VFN
a 1.LF UK Praha

Technické a audiovizuální pomůcky , jsou-li správě používány, jsou v rozvoji komunikačních schopností důležitým  pomocníkem terapeutů, rodičů i učitelů. Pro těžce postižené děti jsou  často i prostředníkem k získání základních  komunikačních dovedností.

V poslední době jsou na našem trhu dostupné tablety. Reedukaci a rehabilitaci  vrozených i získaných poruch komunikace pak výrazně mění iPad. Díky jeho vestavěným funkcím mohou jeho  vlastnosti využívat  děti i dospělí se zrakovým, sluchovým, tělesným i motorickým postižením.

Velkou výhodou oproti počítači nebo notebooku jsou rozměry tabletu ( je o málo větší než běžný sešit).  Je lehký a snadno přenosný. Lze ho umístit i na vozík nebo na přenosný stoleček, aby i pacient s pohybovými obtížemi  mohl snadno ovládat dotykovou obrazovku.

Největší  změny přináší tato audiovizuální pomůcka do speciálního školství, kde jsou již pro účely vzdělávání vyvinuty speciální vzdělávací aplikace. Tablet má pomocí wi-fi  nebo speciální karty přístup k internetu – větší děti si tak mohou snadno obstarat doplňující informace a do tabletu si je uložit. Poznámky si mohou  zapisovat přímo do aplikace k tomu určené.  Pomocí obrázkových komunikačních tabulek nebo dotykové klávesnice mohou přímo komunikovat s okolím  i děti, kterým mluvená řeč dělá větší potíže ( balbuties, dysartrie atp.).

Tablet má vestavěný fotoaparát a kameru –lze si tedy pořídit jakoukoli fotografii nebo videozáznam vlastního výkonu. Je-li tablet připojen on-line k internetu, lze si  pustit televizi, rozhlas , přečíst denní tisk  a komunikovat pomocí e-mailu z jakéhokoli místa, což velmi ocení zejm. imobilní pacienti ( nebo osoby nemocí upoutané na lůžko).

                V rozvoji komunikačních schopností handicapovaných dětí začíná být iPad velmi významnou terapeutickou i motivační pomůckou. Proto tuto pomůcku začíná v praxi využívat stále více klinických logopedů. Velká část aplikací má předehraný obsah v podobě obrázků mnoha předmětů i situací,  se kterými se dítě potkává při všech svých denních činnostech.  Práce s iPad vyžaduje zapojení všech smyslů ( sluch, zrak, hmat i koordinace pohybu rukou). Velká část aplikací umí mluvit i komunikovat s dítětem. Bezprostřední nahrávka a její okamžitá reprodukce výrazně pomáhá zlepšovat sebekontrolu mluveného projevu.

Formou nejrůznějších interaktivních a didaktických her tak děti nejen lépe a rychleji vstřebávají nové poznatky, ale jsou i podstatně více motivovány. Logopedická terapie je  baví, těší se na ni a doma pak cvičí potřebné dovednosti rády a dobrovolně ( pokud iPad mají). Zvláště rodiče dětí s těžším postižením komunikace velmi oceňují velké množství  zábavného a současně užitečného materiálu ke cvičení. Díky této možnosti jsou domácí cvičení pro dítě  i zábavou pro ně, a nestávají se jen  další nutnou povinností.

Jednotlivé aplikace slouží k rozvoji rozumových schopností i komunikačních dovedností dítěte v předškolním i školním věku, lze je použít i pro dospělé poruchou fatických funkcí. 

Možnost  porozumět   a dorozumět se se svým okolím , vyjádřit  svá přání i pocity patří k základním lidským potřebám.

Některým dětem i dospělým lidem  ale tuto potřebu i schopnost komunikovat odepřela příroda , nemoc či nešťastná náhoda.

V důsledku technického pokroku se dnes i pro ně  nacházejí  stále dokonalejší  kompenzace jejich komunikačních potíží.

Audiovizuální pomůcky

 • Technické a audiovizuální pomůcky jsou v rozvoji komunikačních schopností  zdravého dítěte dobrou  motivací, pokud jsou správně používány.
 • Nikdy by se ale neměly stát náhradou komunikace.
 • Pro  handicapované děti jsou pak významným prostředníkem i zdrojem k získání  základních komunikačních dovedností , bez nichž by dítě mělo výrazně ztíženo vzdělávání.
 • V nejtěžších případech  pak mohou sloužit jako komunikátor.

Pro  děti, adolescenty i dospělé, kterým se v důsledku nejrůznějších onemocnění  nebo úrazů již rozvinutá  řeč  zhoršila nebo ztratila,  jsou pak technické pomůcky mnohdy jediným komunikačním kontaktem s okolím.

Tyto osoby dosud  pro komunikaci  využívaly různé podoby papírových komunikačních tabulek, náhradní komunikační systémy, PC programy nebo pomůcky s hlasovým výstupem.

Každá z uvedených možností alternativní a augmentativní komunikace má své výhody  i nevýhody.

Audiovizuální pomůcky – Tablety

Rychlý technický pokrok  v  letech 2010 – 2011, kdy Apple uvedl na trh  iPad,  znamenal   ve světě převrat asistenční komunikace.

 • Je  snadno  použitelný  pro  děti i  dospělé
 • s tělesným  postižením
 • se smyslovým postižením,
 • poruchou  autistického spektra 
 • s různým stupněm  mentální retardace

iPAD – výhody

 • malé rozměry  ( je o málo větší než běžný školní sešit )
 • lehký, snadno přenosný
 • lze  ho i fixovat na vozík nebo přenosný stoleček, aby i pacient s pohybovými obtížemi mohl  snadno ovládat dotykovou obrazovku.
 • Pomocí obrázkových komunikačních tabulek  nebo dotykové klávesnice mohou přímo komunikovat s okolím i osoby, jejichž mluvená řeč je nesrozumitelná, nebo ti, kterým mluvená řeč činí velké potíže.

Vestavěný fotoaparát a videokamera se zvukem

 •  možnost  pořídit si fotografii nebo videozáznam   v   jakékoli fázi vlastního výkonu a uchovat ho např.  pro pozdější hodnocení efektu terapie

Přístup k internetu  pomocí wi-fi nebo speciální karty 3 G

 •   lze si  snadno obstarat potřebné informace a do tabletu si   je uložit
 •   lze přijímat i odesílat elektronickou poštu
Je-li  iPad připojen  on-line k internetu, lze
 • sledovat  televizi
 • poslouchat rozhlas
 • přečíst denní tisk
 • komunikovat pomocí e-mailu z kteréhokoli místa
 • odesílat e-mailem fotografie a krátká videa,   pořízená   tabletem

Tyto funkce jistě  nejvíce  ocení  osoby s omezenou hybností i osoby dlouhodobě  upoutané na lůžko.

iPAD – nevýhody

 • Pořizovací cena je pro většinu handicapovaných stále vysoká.
 •  V   ČR zatím chybí větší informovanost o možnostech využití této novinky jak mezi osobami s handicapem a rodiči  postižených dětí, tak mezi odborníky.
 • iPad je zatím  považován  spíše za drahou módní hračku než za velmi užitečného pomocníka.
 • Chybí více aplikací přeložených do češtiny nebo pro ni upravených.
 • Předmětem jednání je i možnost získat na tuto pomůcku finanční příspěvek jako na pomůcku kompenzační.

Iniciativa i-Sen

Otevřená komunita rodičů, pedagogů a terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů,  sdílejících informace o využití iPad, iPod Touch a iPhone v rozvoji komunikace dětí se speciálními potřebami.
Na svých webových stránkách prezentuje
 • základní informace o dostupných aplikacích a   možnosti jejich získávání
 •  základy techniky práce s iPADem
 • nabídku kurzů pro práci s iPADem

Iniciativa iSen – cíle:

 • překládat novinky do češtiny
 • aplikovat zahraniční zkušenosti do českého speciálního   vzdělávání
 • vybírat, zkoušet a recenzovat vhodné aplikace
 • vytvořit systém poradenské služby k této problematice
 • ukázat možnosti využití pro komunikaci
 • ukázat možnost využití pro terapii poruch komunikace u   osob, které mají ztíženou komunikaci s okolím.

Více o iniciativě i-Sen naleznete na www adrese www.i-sen.cz

iPAD – využití pro terapii poruch komunikace

 • iPad je  dobře využitelný  pro terapii dětí i dospělých
 • Vyžaduje zapojení všech smyslů ( sluch, zrak, hmat i koordinaci pohybu rukou).
 • Velká část aplikací má předehraný obsah v podobě obrázků a situací, se kterými se dítě i dospělý denně setkává.
 • Jednotlivé aplikace umí komunikovat – iPad je interaktivní.
 • Možnost bezprostředního zvukového záznamu a jeho okamžitá reprodukce výrazně pomáhají zlepšovat sebekontrolu mluveného projevu.
 • iPAD je vynikající motivační a kompenzační pomůcka, doplňující klasickou  logopedickou péči (zejm.dlouhodobou).

iPAD – využití pro terapii poruch komunikace

Picture13 Picture12 Picture11 Picture10 Picture9 Picture8 Picture7 Picture6 Picture5 Picture4 Picture3 Picture2

 • Jednotlivé aplikace slouží  k rozvoji rozumových schopností i komunikačních dovedností dítěte  v předškolním i školním věku.
 • Ve starším školním věku a adolescenci je motivační pomůckou  zejm. při dokončování úpravy artikulace, pro kterou dítě nebylo motivováno dříve.
 • V dospělosti  lze mnoho aplikací využít i k rehabilitaci poškozených fatických funkcí, ke zlepšení mluveného i písemného projevu těžce sluchově postižených atp.

Napište dotaz nebo zprávu

Váš e-mail nebude publikován. Povinná pole jsou označená hvězdičkou.